Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 1 Tingkat SMA / SMK

Soal PAS Bahasa Sunda Semester 1 Tingkat SMA / SMK

1. Dina pangajaran basa Sunda aya materi ngeunaan nerjemahkeun, nu dimaksud nerjemahkeun nya eta?

2. Dumasar kana wangun/ bentukna nerjemahkeun téh kabagi jadi dua, nya éta …

3. Perhatikeun ieu sempalan paragraph!
Selama puluhan tahun berkecimpung menyebarkan risalahnya, Kiai Gozali tidak henti-hentinya menggunakan bahasa Sunda. Terjemahan nu pang éféktifna tina kalimah di handap nya éta…

4. Sakabeh jalma oge moal aya nu bisa hirup sosoranganan, geus jadi sunatullah yen manusa teh makhluk .....

5. Ucap, volume sora, jeung lentong nalika guneman kudu .....

6. Tugas guru mah mulya lantaran .....

7. Jejer guneman kudu pantes, saluyu jeung kapentingan .....

8. Umumna kluster dina basa sunda di wangun ku.....

9. Conto kecap anu ngandung kluster nyaeta .....

10. Conto kluster anu asalna tina basa kosta nyaeta.....

11. Kecap anu teu ngandung kluster nyaeta .....

12. Conto kluster anu asli tina basa Sunda, nyaeta .....

13. Hubungan timbal balik antara dua jalma atawa leuwih disebut .....

14. Sinom jeung Kinanti kaasup rumpaka .....

15. Nanya nembal, atawa ngajawab dina guneman kudu make kalimah nu jentre jeung sopan sangkan ..... tur hade katarimana ku jalma nu di ajak nyarita.

16. Gabungan dua konsonan ataa leuwih anu diucapkeun babarengan tur sawaktu dina hiji engang, bari teu kaselapan ku vokal ngarana .....

17. Aya tilu jenis tata basa, nyaeta kasar, lemes jeung .....

18. Kekayaan budaya daerah merupakan kekayaan bangsa. Kecap kekayaan ditarjamahkeun kana basa Sunda nyaeta .....

19. Unsur-unsur anu kudu aya dina laporan kagiatan teh nyaeta 5 W + 1 H.
How dina basa Sunda hartina .....

20. Laporan kagiatan anu ditulisna make struktur anu kaku, biasana aya dina .....

21. Maksud panyinglar sungkawa manah dina kawih "Bandung Lembang" nyaeta

22. Pangeran Kornel katelah pahlawan anu asalna ti tatar Sunda. Katelah hartina . . .

23. Manuk Kanari teh teu ngoceh ti kamari. Kecap ti kamari miboga fungsi kalimah salaku..

24. Nu mangrupa kalimat salancar jembar nyaeta...

25. Dihandap ieu anu mangrupa conto kalimat sifat, nyaeta...

26. Ibu guru nyerat ……… buku

27. Lagam basa anu digunakeun nalika biantara nyaeta...

28. Kagiatan nyarita hareupeun balarea, kalawan eusina luyu jeung tujuan nu rek ditepikeun, nyaeta...

29. Lamun keur teu dipake, lampu kudu....

30. ..teh sumber energi panas

Related Posts:

0 Response to "Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 10 Semester 1 Tingkat SMA / SMK"

Posting Komentar